wizzard

BE - Modificari legislative privind dreptul de sedere si munca pentru RO

Rate this Entry
Belgia - Modificari legislative privind dreptul de sedere si munca pentru RO

Modificari legislative mai permisive pentru cetatenii romani ce domiciliaza legal in Belgia si care se afla in posesia permisului de sedere/munca de tip "B", cat si pentru membrii familiilor acestora, Guvernul Federal Belgian a emis la data de 19 ianuarie 2012 urmatoarea reglementare:
Cetatenii RO ce poseda permisul de munca "B" pot obtine permisul de rezidenta de tip "E"

Pana la data de 31/12/2013 pentru cetatenii RO care intentionau sa desfasoare o activitate lucrativa ca angajat in Belgia era obligatorie detinerea permisului de munca de tip "B". Cei care au obtinut permisul de munca de tip "B" au dreptul, cu incepere din 01 ianuarie 2012 sa aplice si sa obtina fara restrictii permisul de rezidenta de tip "E" (cetatean al Uniunii cu drepturi depline). Si membrii familiilor acestora au dreptul de a solicita si obtine permisul de sedere ca membrii ai familiei unui cetatean european. Măsurile tranzitorii privind libertatea deplină de mişcare sunt acum mai flexibile în ceea ce priveşte cardul, dar nu şi în ceea ce priveşte munca (accesul la ocuparea forţei de muncă).
Decretul regal din 08 ianuarie 2012 elimină reglementarile peciale privind accesul/sederea cetatenilor români şi a familiilor lor.

Înainte de 2012 doar lucrătorii români aflati in posesia unui permis de munca de tip B [permis de muncă eligibila pentru o perioada de 12 luni]. După primele 12 luni cu contract de muncă, permisul de şedere este prelungit cu un nou permis de tip "AB" (permis valid pentru toate profesiile, fara necesitatea vreunui studiu de piata privind impactul asupra forţei de muncă nationale) în cazul în care detin un contract de munca cu durata mai mare de 12 luni. Numai dupa obtinerea celui de al doilea permis de munca de tip "B" sau "AB" cetatenii romani aveau dreptul sa aplice pentru un card de rezidenta de tip "E".
Cu incepere din 01 ianuarie 2012 cetatenii RO din categoria descrisa mai sus pot aplica imediat si direct pentru obtinerea permisului de rezidenta de tip "E", deoarerece acestia detin deja un permis de munca de tip "B" . Modelul de solicitare tip pentru permisul de rezidenta de tip "E" este atasat in Anexa 19 a prezentului Decret Regal.
Familiile cetatenilor români, de asemenea, pot acum aplica cu incepere din 01 ianuarie 2012, pentru obtinerea unui card de tip "E" [sau de tip "F" dacă membrii familiilor sunt resortisanti ai unor ţări terţe (state non-UE). Pentru acestia din urma, modelul de solicitare se regaseste in Anexa 19b apendice; documente procedurale: certificatul de înregistrare].

Materialul in original:
Publicatie : 2012-01-19

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
8 JANUARI 2012. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de Grondwet, artikel 108;
Gelet op de wet van 2 juni 2006 houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie) en de Republiek Bulgarije en Roemenië betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, met het Protocol, met de Akte en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg, op 25 april 2005;
Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, de artikelen 42, §§ 1 en 4, en 42quinquies, §§ 5 et 6, tweede lid;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd als volgt :
Overwegende dat het bovengenoemde Verdrag voorziet in de mogelijkheid de tweede overgangsperiode van drie jaar die van toepassing is op onderdanen van Bulgarije en Roemenië inzake het vrije verkeer van werknemers te verlengen met een derde en laatste periode van twee jaar;
Overwegende dat de Europese Commissie in haar rapport van 11 november 2011 gesteld heeft dat de overgangsmaatregelen zich slechts mogen uitstrekken tot de toegang tot de arbeidsmarkt;
Overwegende dat de Belgische Regering heeft beslist, tijdens de Ministerraad van 16 december 2011 om de overgangsmaatregelen ten aanzien van de toegang tot de arbeidsmarkt voor onderdanen van Bulgarije en Roemenië te verlengen tot 31 december 2013;
Overwegende dat de tweede overgangsperiode van drie jaar verstrijkt op 1 januari 2012 voor onderdanen van Bulgarije en Roemenië, overeenkomstig artikel 69decies van het Koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdeling;
Overwegende dat het hoofdstuk Iquater van het Koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen moet gewijzigd worden overeenkomstig de opmerkingen van de Europese Commissie en de beslissing genomen in de Ministerraad;
Overwegende dat dit Koninklijk besluit noodzakelijkerwijs zo snel mogelijk in werking moet treden en uiterlijk op 1 januari 2012, dat bovendien dit besluit zo snel mogelijk bekend moet zijn om alle betrokkenen te informeren;
Gelet op advies nr. 50.766/4 van de Raad van State, gegeven op 27 december 2011, krachtens artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordacht van de Minister van Justitie en van de Staatssecretaris van Asiel en Immigratie,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Artikel 69sexies van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd door het besluit van 25 april 2004 en gewijzigd door de besluiten van 20 december 2006, van 27 april 2007 en van 7 mei 2008, wordt vervangen als volgt :
« De bepalingen van hoofdstuk I van titel II zijn van toepassing op de onderdanen van Bulgarije en Roemenië die naar België komen om er een activiteit in loondienst uit te oefenen evenals op hun familieleden met als enige uitzondering dat het document dat de Bulgaarse of Roemeense werknemer overeenkomstig artikel 50, § 2, 1° moet voorleggen, het bewijs is dat hij in het bezit is van een arbeidskaart B zoals bepaald in het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. »
Art. 2. Artikel 69septies van hetzelfde besluit, ingevoegd door het besluit van 25 april 2004 en gewijzigd door de besluiten van 20 december 2006, van 27 april 2007, van 7 mei 2008 en van 21 september 2011 wordt vervangen als volgt :
« Dit hoofdstuk houdt op van kracht te zijn op 1 januari 2014. »
Art. 3. In hetzelfde besluit worden de volgende artikelen opgeheven :
1° artikel 69octies, ingevoegd door het besluit van 25 april 2004 en gewijzigd door het besluit van 7 mei 2008;
2° artikel 69nonies, ingevoegd door het besluit van 25 april 2004 en gewijzigd door de besluiten van 20 december 2006 en van 7 mei 2008;
3° artikel 69decies, ingevoegd door het besluit van 20 december 2006 et gewijzigd door het besluit van 24 december 2008.
Art. 4. De verblijfstitels die uitgereikt werden aan de Bulgaarse en Roemeense werknemers en hun familieleden voor 31 december 2011 blijven geldig tot aan hun vervaldatum.
Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012.
Art. 6. Onze Minister die bevoegd is voor de Toegang tot het Grondgebied, het Verblijf, de Vestiging en de Verwijdering van Vreemdelingen is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 8 januari 2012.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
Mevr. A. TURTELBOOM
De Staatssecretaris van Asiel en Immigratie,
Mevr. M. DE BLOCK

sursa; Monitorul Oficial Belgian
Categorie
Uncategorized

Comments